Ako (Rolento) vs Temujin (Sakura)

Ako
Rolento
Player
Character
Temujin
Sakura