Apollo (Sakura) vs Sanford Kelly (Ken)

Apollo
Sakura
Player
Character
Sanford Kelly
Ken