Bonchan (Sagat-I) vs Snake Eyez (Evil Ryu-I)

Bonchan
Sagat
I
Player
Character
Option
Snake Eyez
Evil Ryu
I