Chikyuu Sodom (V-R. Mika) vs Ricki Ortiz (V-Sakura)

Chikyuu Sodom
R. Mika
V-ism
Player
Character
Option
Ricki Ortiz
Sakura
V-ism