Chikyuu Sodom (V-Rolento) vs D44-BAS (V-Cody)

Chikyuu Sodom
Rolento
V-ism
Player
Character
Option
D44-BAS
Cody
V-ism