Chikyuu Sodom (V-Sodom) vs Jason Gonzalez (A-Boxer)

Chikyuu Sodom
Sodom
V-ism
Player
Character
Option
Jason Gonzalez
Boxer
A-ism