Chino Brad (Brad) vs Raion no Ko (Jacky)

Chino Brad
Brad
Player
Character
Raion no Ko
Jacky