D44-BAS (V-Akuma) vs John Choi (V-Sakura)

D44-BAS
Akuma
V-ism
Player
Character
Option
John Choi
Sakura
V-ism