Daigo Umehara (Evil Ryu-I) vs Kazunoko (Yun-I)

Daigo Umehara
Evil Ryu
I
Player
Character
Option
Kazunoko
Yun
I