Daigo Umehara (Evil Ryu-II) vs Kazunoko (Yun-I)

Daigo Umehara
Evil Ryu
II
Player
Character
Option
Kazunoko
Yun
I