Dyne (Jedah) vs Haitani (Sasquatch)

Dyne
Jedah
Player
Character
Haitani
Sasquatch