Dyne (Jon Talbain) vs Haitani (Sasquatch)

Dyne
Jon Talbain
Player
Character
Haitani
Sasquatch