Echigo (Lau) vs Kubinashi Raider (Lei-Fei)

Ehcigo
Lau
Player
Character
Kubinashi Raider
Lei-Fei