Eddie Lee (V-Sodom) vs John Choi (V-Sakura)

Eddie Lee
Sodom
V-ism
Player
Character
Option
John Choi
Sakura
V-ism