Element (Hisako) vs Nutty (Eyedol)

Element
Hisako
Player
Character
Nutty
Eyedol