Fiyah Liger (Riptor) vs Hologram (Thunder)

Fiyah Liger
Riptor
Player
Character
Hologram
Thunder