Flash G (Rose) vs Briskemix (Sodom)

FlashG
Rose
Player
Character
Briskemix
Sodom