Flash G (Ryu) vs Briskemix (Sodom)

FlashG
Ryu
Player
Character
Briskemix
Sodom