Frankie G (Jedah) vs Jason D (Morrigan)

Frankie G
Jedah
Player
Character
Jason D
Morrigan