Glacialreign (Mitsurugi) vs Heroic Legacy (Raphael)

Glacialreign
Mitsurugi
Player
Character
Heroic_Legacy
Raphael