Grey (Yoshimitsu) vs Tom Savage (Asuka)

Grey
Yoshimitsu
Player
Character
Tom Savage
Asuka