Haitani (Sasquatch) vs Kyle W (Morrigan)

Haitani
Sasquatch
Player
Character
Kyle W
Morrigan