Haitani (Sasquatch) vs Sako Noko (B.B. Hood)

Haitani
Sasquatch
Player
Character
Sako Noko
B.B. Hood