Hiro (Sakura) vs Bacardi (Rolento)

Hiro
Sakura
Player
Character
Bacardi
Rolento