Hogosha (Kilik) vs Downbyasheriff (Necrid)

Hogosha
Kilik
Player
Character
Downbyasheriff
Necrid