HZY (Poison-I) vs PR Balrog (Evil Ryu-II)

HZY
Poison
I
Player
Character
Option
PR Balrog
Evil Ryu
II