Jackal (Gargos) vs Chevyboy (Eyedol)

Jackal
Gargos
Player
Character
Chevyboy
Eyedol