JDCR (Dragunov) vs Fast Hands Cody (Ganryu)

JDCR
Dragunov
Player
Character
Fast Hands Cody
Ganryu