Jishaku (Taka-Arashi) vs Kisu (El Blaze)

Jishaku
Taka-Arashi
Player
Character
Kisu
El Blaze