Kanzen Ni-taku (Wolf) vs Hosaka (Jacky)

Kanzen Ni-taku
Wolf
Player
Character
Hosaka
Jacky