Kashi (Ken-III) vs Minoru (Remy-I)

Kashi
Ken
III
Player
Character
Option
Minoru
Remy
I