KBrad (Cammy-I) vs Momochi (Ken-I)

K-Brad
Cammy
I
Player
Character
Option
Momochi
Ken
I