Koedo (Jean) vs Kubinashi Raider (Lei-Fei)

Koedo
Jean
Player
Character
Kubinashi Raider
Lei-Fei