Kusumondo (Standard E.Honda) vs Psychochronic (Standard Chun-Li)

Kusumondo
E. Honda
Standard
Player
Character
Option
Psychochronic
Chun-Li
Standard