Masa (Q-I) vs Shotaro (Ken-III)

Masa
Q
I
Player
Character
Option
Shotaro
Ken
III