Mask Do (Lion) vs Yanchan (Pai)

Mask Do
Lion
Player
Character
Yanchan
Pai