N3AR (Rash) vs Charbok (Hisako)

N3AR
Rash
Player
Character
Charbok
Hisako