Nemo (Rolento-II) vs Dashio (Seth-I)

Nemo
Rolento
II
Player
Character
Option
Dashio
Seth
I