Ohnuki (Chun-Li-II) vs Deshiken (Ken-III)

Ohnuki
Chun-Li
II
Player
Character
Option
Deshiken
Ken
III