Profound Badness (Guy-I) vs Itabashi Zangief (Zangief-I)

Profound Badness
Guy
I
Player
Character
Option
Itabashi Zangief
Zangief
I