Profound Badness (Guy-II) vs Itabashi Zangief (Zangief-I)

Profound Badness
Guy
II
Player
Character
Option
Itabashi Zangief
Zangief
II