Severine (Bishamon) vs Dyne (Jedah)

Severine
Bishamon
Player
Character
Dyne
Jedah