Shie (Ken-III) vs KO (Yang-II)

Shie
Ken
III
Player
Character
Option
KO
Yang
II