Shotaro (Ken-III) vs KAS (Q-I)

Shotaro
Ken
III
Player
Character
Option
KAS
Q
I