Shougatsu (Original E.Honda) vs Kusumondo (Standard E.Honda)

Shougatsu
E. Honda
Original
Player
Character
Option
Kusumondo
E. Honda
Standard