Shougatsu (Standard E.Honda) vs Damdai (Original Ryu)

Shougatsu
E. Honda
Standard
Player
Character
Option
Damdai
Ryu
Original