SilentScope88 (Standard Cammy) vs Shougatsu (Original E.Honda)

SilentScope88
Cammy
Standard
Player
Character
Option
Shougatsu
E. Honda
Original