Snake Eyez (Zangief-I) vs Kazunoko (Yun-I)

Snake Eyez
Zangief
I
Player
Character
Option
Kazunoko
Yun
I