SSCSDJ (Ivy) vs Mr Myth (Mitsurugi)

SSCSDJ
Ivy
Player
Character
Mr Myth
Mitsurugi