Wantaren (Yang-II) vs Satou (Ken-III)

Wantaren
Yang
II
Player
Character
Option
Satou
Ken
III